முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
 
Search Keywords
 
 
   
 
Latest List
   
Sriganesa Clinic...
(2015-11-27)
Vel Pharmacy...
(2015-11-27)
Srilanka Telecom...
(2015-11-27)
SLT Teleshop Jaffna...
(2015-11-27)
Lanka bell...
(2015-11-27)
Dialog ...
(2015-11-27)
Mobitel (pvt) ltd...
(2015-11-27)
Hutch ...
(2015-11-27)
 
Categories
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 
Personal Care & Service (0)
ALL (0),
 
Medical Clinics & Pharmacy (12)
ALL (12),
Pharmacy (8), Medical Clinics (1), Labs  (0), Dental (3),
 
Business (106)
ALL (106),
Electrail & Electronic Shops (4), Textiles (1), Whole sale centers (0), Food & Dring Parlour (5), Hardware Shops (0), Book Shops&Stationary (3),
 

Travel Agents & Ticketing Agents (20)
ALL (20),
Bus Booking (9), Air Tickting (3), Courier Service (6),
 
Educational Institutes (58)
ALL (58),
Preschool Day / Care Centre (1), Tutorials (1), language institutes (7), IT (28), Higher Studies (19), GCE Advanced Level  (2),
 
Hotels & Restaurants (46)
ALL (46),
Rooms (13), Restaurants (15), Hotels (18), More..
 

Medias (4)
ALL (4),
Web Media (0), Telivision (1), Radio (0), Print Media (3),
 
Financial Services (71)
ALL (71),
Bank (71), More..
 
Saloons &Beauty Parlors (10)
ALL (10),
More..
 

Digtel Printers (13)
ALL (13),
More..
 
Gift Shop (1)
ALL (1),
Online (1),
 
Telecommunication (8)
ALL (8),
 

 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Thinakkural News Pap...watch_eye 1540
(2013-02-11)
Valampurii News Pape...watch_eye 1354
(2013-03-04)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 1310
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 1068
(2013-02-13)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 1016
(2013-02-11)
commercial bank/CHUN...watch_eye 973
(2013-02-16)
Bank of ceylon /Chun...watch_eye 948
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 890
(2013-02-13)
Uthayan News Paper...watch_eye 793
(2014-03-12)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 783
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 729
(2013-02-14)
commercial bank/NELL...watch_eye 694
(2013-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.