முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Search Result
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Lanka bell
More...
 
Number of views : 219
Address : Head Office : Lanka Bell Limited, No.344, Galle Road, Colombo 03, ,
Srilanka
Tel : 011 5335000
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Lokaas Jewellers Shop
More...
 
Number of views : 189
Address : 205 kasthuriyar Road, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021 222 92 69
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Laxmy Cycle Works and Repair
More...
 
Number of views : 157
Address : Kandy road, Kodikamam. ,
Srilanka
Tel : 077 86 87 562
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
Land Mart Resort
More...
 
Number of views : 181
Address : No 237,K.K.S Road, Kokuvil,Jaffna ,
Srilanka
Tel : 021 320 7466
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
London Saloon
More...
 
Number of views : 167
Address : NO.14 Station Road, Chavakachcheri. ,
Srilanka
Tel : 077 56 31 951
   
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Thinakkural News Pap...watch_eye 3465
(2013-02-11)
Uthayan News Paper...watch_eye 3385
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 3213
(2013-03-04)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2452
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2297
(2013-02-13)
Jaffna College Under...watch_eye 2297
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2226
(2013-02-13)
Advanced Technologic...watch_eye 1945
(2014-02-05)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 1866
(2013-02-11)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 1849
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 1721
(2013-02-14)
Thirumurugan Com Net...watch_eye 1653
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.