முகப்பு    எம்மைப்பற்றி    தொடர்புகளுக்கு
 
   
Medical Clinics & Pharmacy
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 99
Address : Varani, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-3213622
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 90
Address : Manipay, Jaffna. ,
Srilanka
Tel : 021-3213617
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 88
Address : Kondavil, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-3213616
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 86
Address : Kodikamam, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-3213619
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 99
Address : Karaveddy, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-2264608
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 81
Address : Gurunagar, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-2220678
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 103
Address : Ampan, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-3207156
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 143
Address : Alaveddy, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-3216039
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 155
Address : Velani, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-3213570
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
Divisional Hospital
More...
 
Number of views : 140
Address : Pandatheruppu, Jaffna.,
Srilanka
Tel : 021-3213585
 
 
send to friend    Add Bookmark
 
 
 
 

Forgotten password? Click here

 
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Popular List
Thinakkural News Pap...watch_eye 3465
(2013-02-11)
Uthayan News Paper...watch_eye 3386
(2014-03-12)
Valampurii News Pape...watch_eye 3213
(2013-03-04)
Bank of ceylon /Jaff...watch_eye 2453
(2013-02-13)
Bank of ceylon /Chav...watch_eye 2297
(2013-02-13)
Jaffna College Under...watch_eye 2297
(2014-02-05)
Bank of ceylon /Nell...watch_eye 2226
(2013-02-13)
Advanced Technologic...watch_eye 1946
(2014-02-05)
Tilco Jaffna City Ho...watch_eye 1866
(2013-02-11)
Bank of ceylon /Thir...watch_eye 1849
(2013-02-14)
Peoples bank/ Chunn...watch_eye 1721
(2013-02-14)
Thirumurugan Com Net...watch_eye 1653
(2014-02-16)
 
 
 
                     
      Copyright © 2013 jaffnabusinessdirectory. All rights reserved.